infrastruktura i środowisko     mpgk     fundusz spójności
21 Września, godzina 6:03.
Stronę odwiedziło 73749 osób

                                                                      OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. realizuje inwestycję pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój”.

Przypominamy, że zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858 j. t ze zm.)  –  „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.
W nawiązaniu do powyższego  administratorów i właścicieli budynków na terenie Miasta i Gminy prosimy o zapoznanie się ze stanem istniejących instalacji na terenie administrowanych obiektów i właściwe odprowadzenie wód opadowych i drenażowych. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji inwestycji wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej wykonawca robót zobowiązany został do wyłączania tych wprowadzeń z systemu kanalizacji sanitarnej.

Pouczenie:


Zgodnie z art.28 ust.4 i 4a  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858 j. t ze zm.)
4.Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

 

   

Spot radiowy - Radio Kielce

Spot radiowy - Radio Kielce
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wysłuchania spotu radiowego o Projekcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój”.

więcej >>

Biuletyn nr XLI/08/2014

Dnia 6 maja 2014 r. miało miejsce podpisanie trzeciego aneksu do umowy
o dofinansowanie Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój”...

więcej >>

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Dla rozwoju infraastruktury i środowiska

Wykonanie: UniaMarketing